Administrativní budova č. p. 48 s pozemky v Mostě - Velebudicích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 005
Nejnižší podání 22.687.500 Kč
Minimální příhoz 60.500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

07a17b0c
22.687.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
07a17b0c 22.687.500 Kč 1.3.2022 13:00:09.885975

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby005
Začátek dražby01.03.2022 13:00
Konec dražby01.03.2022 13:30

Dražebník

Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Vladislava Zeilerová
telefon: +420 475 657 411,
zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání22.687.500 Kč
Cena předmětu dražby18.445.290 Kč
Minimální výše příhozu60.500 Kč
Dražební jistota1.875.000 Kč
Bankovní účet dražebníkaviz dražební vyhláška
Variabilní symbol442005
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

<

Administrativní budova č. p. 48

Budova má obdélníkový půdorys. V podélné ose má severojižní směr. Je železobetonová montovaná. Jedná se o sloupový konstrukční systém. Má 10 podlaží. 1 podzemní a 9 nadzemních. Základy jsou železobetonové. Výplňové zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé štukové. Stropy jsou železobetonové. Boky budovy jsou obloženy vápencovými deskami. Čela budovy jsou obložena skleněnými panely tzv. „boleťáky“ usazenými na kovovém rastru. Přízemí je obloženo břidlicovými obkladačkami. Okna jsou dřevěná jednokřídlá zdvojená sklopná. Jsou v problematickém stavu. Často jsou zkřížená a nejdou otevřít. Střecha je plochá. Nosná konstrukce je železobetonová, krytina je ze střešních asfaltových pásů. Atika oplechována. Na střeše je postavený domeček pro strojovnu výtahu. Na střeše jsou vyústěny 2 vývody vzduchotechniky.

Budova má 2 schodiště. Hlavní schodiště je v centru budovy. Propojuje všechna podlaží. Je kolmé na podélnou osu objektu, je dvouramenné pravotočivé s jednou mezipodestou. Nosná konstrukce je schodišťová deska monoliticky spojená s vnější schodnicí a jednostranně vetknutá do obvodové schodišťové zdi. Stupně jsou obloženy teracovými obkladovými dekami.  Nášlapnou vrstvou podest je dlažba. Zrcadlo je úzké. Zábradlí je kovové konstrukce se skleněnou výplní. Madla jsou dřevěná. Celý schodišťový prostor je opatřen přirozeným osvětlením. Od chodby v každém nadzemním podlaží je oddělen protipožárními dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem se statickými bočními křídly. Dveře mají kovový rám a jsou prosklené. 2. schodiště je nouzové a je na severní straně objektu. Propojuje všechna podlaží. Je rovnoběžné s podélnou osou objektu, je dvouramenné pravotočivé, technicky je řešeno obdobně jako schodiště hlavní, je užší. Schodišťový prostor je od chodeb oddělen prosklenými protipožárními dveřmi. Nalevo od hlavního schodišťového prostoru jsou dvě výtahové šachty, jedna šachta pro sítě, propojují veškerá podlaží. Voda. Dálkové topení (rozvody, radiátory). Elektro – dominují zářivková svítidla. Dešťovka je svedena vnitřními svody.

 1. P. P.

Betonové stěny jsou omítnuty dvouvrstvou štukovou omítkou. Do výše 1,50 m je ochranný nátěr. Podlahy jsou betonové na dlažbu. 1 řada obkladu tvoří na stěně těsně nad podlahou soklík. Dveře jsou v ocelových zárubních s dřevěnými výplněmi, některé jsou částečně prosklené. V tomto podlaží se nacházejí četné technické místnosti včetně výměníkové stanice, pod stropem jsou na lávkách vedeny sítě.

1. N. P. (přízemí)

Hlavní vchod je ze západní strany. Jedná se o prosklené vstupní dveře s ocelovou zárubní, které jsou součástí prosklené stěny v ocelovém rámu. Západní líc přízemí je předsazen a sokl je ukončen obložením gabrem. Za skleněnými dveřmi je recepce. Za recepcí na jižní straně je posuzovaný objekt navázán spojovací chodbou na sousední objekt. Centrální část přízemí je vstupní hala s vápencovým obkladem a s nástěnnou dekorací. Ve zbytku podlaží jsou místnosti. Ve středu podlaží je krátká příčná chodba, do které ústí výtahové dveře. Jsou tam sociální zařízení pro obě pohlaví. Na dámských jsou 2 mísy a 2 umyvadla. Na pánských jsou 2 mísy, 2 pisoáry, 2 umyvadla. Mezi toaletami je kuchyňka s linkou. Úpravy povrchů je dlažba a obklady do 1,80 m. Nášlapná vrstva podlahy dlažba.

 2. - 9. N. P

Všechna tato podlaží jsou víceméně totožná. Středem půdorysu vede chodba. V některých podlažích je chodba přepažená skleněnými příčkami s prosklenými dveřmi. Na západní straně je 9 místností – učeben a kanceláří. Na východní straně je 5 učeben a kanceláří. Místnosti jsou většinou propojené. Dveře jsou v ocelových zárubních. Jsou dřevěné, někdy polstrované, plné, částečně prosklené. Navíc je tam výše zmiňovaný schodišťový prostor, výtahové šachty a rozvodná šachta. Vedle rozvodné šachty jsou 2 technické místnůstky. Ve středu podlaží je krátká příčná chodba, do které ústí výtahové dveře. Jsou tam sociální zařízení pro obě pohlaví. Na dámských jsou 2 mísy a 2 umyvadla. Na pánských jsou 2 mísy, 2 pisoáry, 2 umyvadla. Mezi toaletami je kuchyňka s linkou. Úpravy povrchů je dlažba a obklady do 1,80 m. Nášlapná vrstva podlahy je linoleum, v některých místnostech je zátěžový koberec.

Pozemek p. č. 395/6 kompletně se zpevněným povrchem - okolí budovy + parkoviště s cca 200 parkovacími místy a výjezdem ke komunikaci

Pozemek p. č.  395/7 je v podstatě travní porost doplněný 5 ks běžných listnatých stromů.

Pozemky oceněny dle cenové mapy Mostu.

Dražebník upozorňuje na problematiku týkající se dodávek vody, tepelné a elektrické energie k předmětu dražby. 

Ohledně dodávek vody bylo zjištěno, že v současné době není možné, aby se vydražitel napojil na vlastní vodovodní přípojku. Z toho důvodu dodávky vody budou vydražiteli dodávány a fakturovány prostřednictvím Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, IČO: 00125423, jejímž zřizovatelem je dražebník. 

Dodávky tepelné energie, která je zajištěna formou centrálního zásobování teplem ze strany dodavatele Severočeská teplárenská, a.s., budou zajištěny prostřednictvím výměníkové stanice, která se nachází v objektu Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, IČO: 00125423, jejímž zřizovatelem je dražebník. Budova č. p. 48 má vlastní předávací stanici, která je koncipována jako samostatné odběrné místo a je vybavena vlastními měřidly a sleduje výlučně spotřebu budovy č. p. 48. Dodávka tepla tedy může být zajištěna přímou fakturací vydražiteli.

Dodávky elektrické energie budou vydražiteli dodávány a fakturovány prostřednictvím Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, IČO: 00125423, jejímž zřizovatelem je dražebník, nejdéle však do 31. 12. 2024, avšak za podmínky, že se vydražitel zříká všech záruk za správné fungování těchto dodávek, které mohou být s ohledem na současný technický stav trafostanic velmi nestabilní. Jinými slovy, dražebník tímto zcela vylučuje odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by vydražiteli v souvislosti s výše uvedeným mohla vzniknout v důsledku výpadků elektrické energie či špatného technického stavu elektrického vedení v předmětu dražby.


Číslo účtu pro složení dražební jistoty naleznete v dražební vyhlášce.

V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka je lhůta nejpozději do 25. 2. 2022. 

Nejnižší podání a minimální příhoz je navýšen o DPH v zákonné výši.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dražebníkem se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury  (složená dražební jistota a její příslušenství se vydražiteli započítává na cenu dosaženou vydražením).


Termín prohlídky

  • Od 08.02.2022 11:00 do 08.02.2022 11:30
  • Od 15.02.2022 11:00 do 15.02.2022 11:30

Ohledně prohlídky kontaktujte: Zdeněk Šedivý, mobil: +420 739 063 921


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nájemní smlouvy a věcná břemena - viz dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dělnická 48, Adresa, Most - Velebudice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.