Pozemky o celkové výměře 31 902 m2 v katastru obce Maršov, okres Brno-venkov - ODROČENO NA NEURČITO

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX707/21-072
Nejnižší podání 725.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX707/21-072
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání725.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.088.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol7072021
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražební jednání nařízené usnesením ze dne 01.02.2022, č.j. 095 Ex 707/21-072 ve spojení s usnesením ze dne 17.03.2022, č.j. 095 Ex 707/21-085, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 20.04.2022, v 11:00:00 hod, se odročuje na neurčito.

Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 707/21-072 ze dne 01.02.2022.


Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

 • pozemek parc.č. 1498/80 o výměře 245 m2, ostatní plocha;
 • pozemek parc.č. 1498/87 o výměře 50 m2, ostatní plocha;
 • pozemek parc.č. 192/100 o výměře 2227 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 192/61 o výměře 5963 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 192/74 o výměře 2864 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 192/99 o výměře 1826 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/197 o výměře 4935 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/221 o výměře 1618 m2, vodní plocha;
 • pozemek parc.č. 920/222 o výměře 1322 m2, vodní plocha;
 • pozemek parc.č. 920/246 o výměře 352 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/271 o výměře 1750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/278 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/279 o výměře 751 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/280 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/281 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/282 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/283 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/284 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/285 o výměře 751 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/286 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/289 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/290 o výměře 750 m2, zahrada;
 • pozemek parc.č. 920/291 o výměře 498 m2, zahrada,

 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 505, v katastrálním území Maršov u Veverské Bítýšky, obec Maršov, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov.

Příslušenství nebylo zjištěno.

 

Jedná se z části o zemědělsky obhospodařované polnosti, které se nacházejí ve dvou různých lokalitách katastru obce Maršov a dále o pás pozemků při místní komunikaci na konci jižní části zastavěného území obce. Tyto pozemky nejsou zemědělsky využívány, nachází se na nich travní porost s náletovými rostlinami. Všechny pozemky se nachází mimo zastavenou část obce, jsou převážně rovinaté, z části mírně svažité. Jejich celková výměra činí 31 902 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nemovitých věcí přihlásili svoje pohledávky následující věřitelé:

- Leasing České spořitelny, a.s. (dříve Erste Leasing, a.s.)  IČ 27089444, se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, pohledávka ve výši 879 327,95 Kč ze smlouvy o úvěru č. 1201600198, ve čtvrté skupině ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963Sb., s datem rozhodným pro určení pořadí pohledávky ve čtvrté skupině 19.10.2016 (den vzniku zástavního zajišťujícího pohledávku)

-Leasing České spořitelny, a.s. (dříve Erste Leasing, a.s.)  IČ 27089444, se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, pohledávka ve výši 1 622 107,79 Kč ze smlouvy o úvěru č. 1180000644, ve čtvrté skupině ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963Sb., s datem rozhodným pro určení pořadí pohledávky ve čtvrté skupině 19.04.2018 (den vzniku zástavního zajišťujícího pohledávku)

- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, pohledávka na základě výkazu nedoplatků č.j. 766226/22/3001-80541-705582, ve výši 5.514,50 Kč, v šesté skupině ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963Sb., s datem rozhodným pro určení pořadí pohledávky v šesté skupině 01.03.2022 (datum podání přihlášky pohledávky)

- Městská správa sociálního zabezpečení Brno, pohledávka na základě vykonatelného výkazu nedoplatků Městské správy sociálního zabezpečení Brno ze dne 11.1.2022 č.j. 47002/310-8013-11.1.2022-311/772, ve výši 27.570,- Kč  šesté skupině ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963Sb., s datem rozhodným pro určení pořadí pohledávky v šesté skupině 03.03.2022 (datum podání přihlášky pohledávky) 


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou žádná věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní práva.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°17'1.632"N 16°21'32.212"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.