Přívěsný vozík KOBRAS UNIVERSAL 6 062 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 745/13-53
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 31
Počet podání 7

Nejvyšší podání

77327bfd
9.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
77327bfd 9.200 Kč 18.8.2022 13:27:50.429469
7849c4f9 9.000 Kč 18.8.2022 13:25:18.905085
77327bfd 8.800 Kč 18.8.2022 13:19:55.485939
05856b0e 8.600 Kč 18.8.2022 13:04:04.512435
c4b010bd 8.400 Kč 18.8.2022 13:02:03.960417
77327bfd 8.200 Kč 18.8.2022 13:00:35.525266
c4b010bd 4.000 Kč 18.8.2022 13:00:16.872333

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 745/13-53
Začátek dražby18.08.2022 13:00
Konec dražby18.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1300745053, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, dne
25.8.2022 na adrese Hlinky 135/68, 603 00 Brno, a to po předchozí domluvě se zaměstnancem
exekutorského úřadu – tel. 722 987 952. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli
předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 na adrese Hlinky 135/68, 603 00 Brno, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: u rad @eupraha.cz . Pro jakékoliv další dotazy týkající se stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 722 987 952.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 135/68, Adresa, Brno - Staré Brno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.