DOBROVOLNÁ DRAŽBA - Pozemek o celkové výměře 4 444 m2 v Kozinci, části obce Holubice, okres Praha-západ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095ED00004/22-002
Nejnižší podání 8.754.680 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby095ED00004/22-002
Začátek dražby07.12.2022 11:00
Konec dražby07.12.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání8.754.680 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.754.680 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol42022
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví navrhovatele:

  • pozemek parc. č. 643/1 o výměře 4396 m2, druh pozemku: orná půda,
  • pozemek parc. č. 643/5 o výměře 48 m2, druh pozemku: orná půda;

zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Holubice, katastrální území Kozinec na listu vlastnictví č. 421.

 

Jedná se o pozemky v centru obce, při ulici U hasičárny. Okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Pozemky jsou rovinaté, přístupné po zpevněné komunikaci. V blízkosti se nachází zastávka PID. Je zde možnost napojení na inženýrské sítě.

Obec Holubice leží asi 17 km severozápadně od centra Prahy. V obci je základní a mateřská škola, obchod, knihovna, pošta, vybrané služby, zdravotnické zařízení, hřiště i obecní policie.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitostí se prohlídka před dražbou nekoná


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°11'54.382"N 14°17'56.844"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.