Dražba bytové jednotky 519/6, ulice Karvinská 519/25, 737 01 Český Těšín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00172/22-088
Nejnižší podání 973.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

98b9a031
973.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98b9a031 973.333 Kč 7.12.2022 10:01:24.370305

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00172/22-088
Začátek dražby07.12.2022 10:00
Konec dražby07.12.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání973.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.460.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0017222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:

- byt č.p./č. jednotky 519/6, vymezeno v:

Budova: Český Těšín, č.p. 519, byt.dům, LV 7129, na parcele 1139/1, LV 7129,

Parcela: 1139/1, zastavěná plocha a nádvoří; 1139/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

zapsaná na listu vlastnictví 7130 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 79/500 na nemovitých věcech:

- pozemek parc. č. 1139/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 233 m². Na pozemku stojí stavba: Český Těšín, č.p. 519, byt.dům.,

- pozemek parc. č. 1139/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 72 m²

- stavba Český Těšín, č.p. 519, byt.dům, na pozemku parc. č. 1139/1,

zapsaných na listu vlastnictví 7129 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

- nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Karviná, ve městě Český Těšín, při ul. Karvinská, poblíž železniční tratě. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Český Těšín, Hrabinská Delong“ je cca 70 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a objektů občanského vybavení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 1144/1, který je ve vlastnictví města Český Těšín. Parkovací možnosti jsou možné na parkovišti za domem a okolních komunikacích.

Ve městě Český Těšín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 800 m.

Popis bytové jednotky č. 979/8:

Bytový dům, ve kterém se oceňovaná bytová jednotka nachází, je řadový vnitřní. Stavba je zděné konstrukce, podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Bytový dům je v užívání cca 100 let. Okna jsou instalována plastová.

Bytová jednotka č. 519/6 se nachází v 1. NP vpravo od hlavního vstupu do bytu (vchod z ulice), jedná se o byt 1+1. Jednotka se skládá ze 2 místností (kuchyň - 22,06 m², obývací pokoj 23,95 m², předsíň 6,95 m², koupelna + WC 9,97 m² - údaje jsou převzaté z Prohlášení vlastníka). Podlahová plocha bytu činí 62,93 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karvinská 519/25, Adresa, Český Těšín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.