Rodinný dům (dříve provozováno jako restaurace a penzion) s pozemkem o celkové výměře 1 580 m2 v KÚ Lenora - Houžná

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX764/18-211
Nejnižší podání 3.864.000 Kč
Minimální příhoz 40.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX764/18-211
Začátek dražby31.05.2023 11:00
Konec dražby31.05.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání3.864.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.728.000 Kč
Minimální výše příhozu40.000 Kč
Dražební jistota380.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol7642018
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

pozemek parc.č. St. 31/1 o výměře 161 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.p. 28 (objekt k bydlení) -, pozemek parc.č. St. 31/2 o výměře 166 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba) -, pozemek parc.č. St. 31/3 o výměře 99 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba) -, pozemek parc.č. 182/1 o výměře 685 m2(trvalý travní porost), pozemek parc.č. 183 o výměře 395 m2(trvalý travní porost), pozemek parc.č. 376/9 o výměře 74 m2(ostatní plocha), vše v katastrálním území Houžná, část obce Houžná, obec Lenora, zapsaných na listu vlastnictví č. 65 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice;

s příslušenstvím, které tvoří barový pult, vybavení kuchyně v restauraci, digestoř, kotel na tuhá paliva.

                                  

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepen, je zde vybudováno obytné podkroví. Rodinný dům byl v roce 2006 rekonstruován a přestavěn na penzion a restauraci „U pumpy“. V přízemí se nachází restaurace s kuchyní a technickým zázemím, podkroví je využíváno jako penzion. Jsou zde 2 dvoulůžkové pokoje, 1 třílůžkový pokoj a 2 apartmány - celková kapacita 15 osob. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a WC.

Základy domu jsou smíšené, konstrukce objektu je smíšená (kámen- cihla) tloušťka stěn je 70 cm, stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová s polovalbou se sedlovými vikýři, střešní krytinu tvoří betonová taška, klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové, zateplení pláště není provedeno. Vnitřní omítky jsou štukové, okna dřevěná. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové, vchodové dveře jsou dřevěné. V celém objektu je dlažba. Podlahová plocha hlavního objektu činí 245,84 m2.

Vytápění celého objektu je řešeno kotlem na tuhá paliva s rozvodem do radiátorů. Ohřev vody je bojlerem umístěným v technické místnosti v přízemí. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdroj vody je ze studny, odpady jsou svedeny do jímky, zemní plyn není zaveden.

Předmětem dražby je dále původně hospodářský objekt, který byl zrekonstruován jako doplňková stavba k penzionu. Objekt je smíšené konstrukce (kámen-cihla) pod sedlovou střechou. Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné, stropy jsou z části klenbové, z části dřevěné, na podlaze dlažba. Objekt je vytápěn ze sousedního objektu (rozvod do radiátoru). V objektu je zavedena elektřina, voda. Podlahová plocha vedlejšího objektu činí 37,60 m2.

Samotné pozemky jsou rovinaté o celkové výměře 1 580 m2. Přístup k objektu je bezproblémový ze silnice. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Nemovitosti se nacházejí u silnice I/4, vedoucí od Vimperka směrem k hraničnímu přechodu Strážný. Nachází se cca 3 km západně od obce Lenora, kde je základní občanská vybavenost a cca 30 km od Prachatic, kde je veškerá občanská vybavenost.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Dne 09.01.2023 byla u Obvodního soudu pro Prahu 3 podána povinným Jiřím Krejčím vylučovací žaloba týkající se předmětných nemovitých věcí. Dle ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb., právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona. K podání takového návrhu má aktivní procesní legitimaci toliko osoba odlišná od oprávněného a povinného. Je tedy zřejmé, že žalobě povinného nemůže být vyhověno a odročení dražby by představovalo jen nedůvodný průtah v provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, které jsou předmětem dražby. K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky 20 Cdo 2698/2021.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Houžná 28, Adresa, Lenora - Houžná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.