Automobil Škoda Octavia - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3671/21-199
Nejnižší podání 29.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 12
Počet podání 17

Nejvyšší podání

f89f4423
39.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f89f4423 39.400 Kč 15.6.2023 14:10:30.484646
93d1ed7a 39.200 Kč 15.6.2023 14:06:11.584813
f89f4423 38.600 Kč 15.6.2023 14:02:02.899796
93d1ed7a 38.400 Kč 15.6.2023 13:59:52.678410
f89f4423 37.800 Kč 15.6.2023 13:55:38.260986
93d1ed7a 37.200 Kč 15.6.2023 13:53:57.693667
f89f4423 36.600 Kč 15.6.2023 13:50:16.304759
93d1ed7a 36.000 Kč 15.6.2023 13:48:52.906047
f89f4423 35.400 Kč 15.6.2023 13:44:40.187296
93d1ed7a 32.400 Kč 15.6.2023 13:42:20.309358
f89f4423 31.800 Kč 15.6.2023 13:38:50.816172
93d1ed7a 31.600 Kč 15.6.2023 13:34:43.558109
f89f4423 31.000 Kč 15.6.2023 13:29:53.079067
93d1ed7a 30.800 Kč 15.6.2023 13:29:46.870111
f89f4423 30.600 Kč 15.6.2023 13:29:42.737271
93d1ed7a 29.600 Kč 15.6.2023 13:29:26.311164
f89f4423 29.000 Kč 15.6.2023 13:13:35.874073

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3671/21-199
Začátek dražby15.06.2023 13:00
Konec dražby15.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání29.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2103671199, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 22.6.2023, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 8.6.2023 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.