Dražba podílu 1/6, rodinný dům

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 26/23
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 26/23
Začátek dražby31.05.2023 10:00
Konec dražby31.05.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
okdrazby 2024petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)400.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol22110166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. St. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 32Dolín, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolín, obec Slaný. Jedná se o samostatnou,podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je dobrý.. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Pozemek parc. č. St. 46, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 259 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a neudržovaný se zděným oplocením. Na pozemku se nachází soubor vedlejších staveb. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolín 32, Slaný - Dolín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.