Skútr YUKI - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1311/20-106
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 19
Počet podání 20

Nejvyšší podání

3a280cf1
8.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3a280cf1 8.200 Kč 30.11.2023 13:32:37.619338
9dfcdbcf 7.800 Kč 30.11.2023 13:31:15.174280
3a280cf1 7.500 Kč 30.11.2023 13:30:56.588392
72cd2eac 7.000 Kč 30.11.2023 13:30:32.645059
9dfcdbcf 6.800 Kč 30.11.2023 13:29:48.753729
72cd2eac 6.400 Kč 30.11.2023 13:28:52.197019
3a280cf1 6.200 Kč 30.11.2023 13:28:46.437149
72cd2eac 5.400 Kč 30.11.2023 13:28:32.306985
9dfcdbcf 5.200 Kč 30.11.2023 13:24:25.732430
63b68344 5.000 Kč 30.11.2023 13:24:13.590419
9dfcdbcf 4.800 Kč 30.11.2023 13:24:09.210539
63b68344 4.600 Kč 30.11.2023 13:23:50.720409
9dfcdbcf 4.400 Kč 30.11.2023 13:08:46.206393
4e280ec3 4.200 Kč 30.11.2023 13:07:30.826433
3a280cf1 4.000 Kč 30.11.2023 13:06:25.300429
9dfcdbcf 3.800 Kč 30.11.2023 13:05:25.724053
63b68344 3.600 Kč 30.11.2023 13:05:07.089972
9dfcdbcf 3.400 Kč 30.11.2023 13:04:56.898633
3a280cf1 3.200 Kč 30.11.2023 13:04:41.732370
63b68344 3.000 Kč 30.11.2023 13:04:11.237815

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1311/20-106
Začátek dražby30.11.2023 13:00
Konec dražby30.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2001311106, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Cejl 40/107, 602 00 Brno, dne 7.12.2023, po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem
exekutorského úřadu – tel. 722 987 952. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli
předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.11.2023 na adrese Cejl 40/107, 602 00 Brno, a to v době od 13:00 hodin do 13:30 hodin, a to po p ředchozí registraci na e-mailové adrese: vykon@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 722 987 952


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cejl 40/107, Brno - Zábrdovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.