Televizor Samsung uhl. 58"

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3654/22-60
Nejnižší podání 500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 43
Počet podání 40

Nejvyšší podání

cc4457a3
6.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cc4457a3 6.550 Kč 30.11.2023 13:27:33.536962
27334160 6.500 Kč 30.11.2023 13:27:25.358761
cc4457a3 6.400 Kč 30.11.2023 13:27:12.388782
27334160 6.350 Kč 30.11.2023 13:26:37.860134
cc4457a3 6.300 Kč 30.11.2023 13:26:11.501066
27334160 6.250 Kč 30.11.2023 13:25:26.397810
cc4457a3 6.200 Kč 30.11.2023 13:25:20.835024
27334160 6.150 Kč 30.11.2023 13:25:14.287277
cc4457a3 6.100 Kč 30.11.2023 13:24:56.746108
27334160 6.050 Kč 30.11.2023 13:24:45.025431
b6437739 6.000 Kč 30.11.2023 13:24:08.898084
27334160 5.750 Kč 30.11.2023 13:22:22.732468
cc4457a3 5.700 Kč 30.11.2023 13:19:50.671371
27334160 5.650 Kč 30.11.2023 13:10:44.544818
b5810f4b 5.600 Kč 30.11.2023 13:09:17.844052
27334160 5.500 Kč 30.11.2023 13:09:02.601649
b5810f4b 5.400 Kč 30.11.2023 13:07:48.944030
cc4457a3 4.400 Kč 30.11.2023 13:07:14.411713
b5810f4b 4.350 Kč 30.11.2023 13:07:06.051600
cc4457a3 4.300 Kč 30.11.2023 13:06:57.026900
b5810f4b 4.250 Kč 30.11.2023 13:06:50.431027
27334160 4.200 Kč 30.11.2023 13:06:35.753266
b5810f4b 4.150 Kč 30.11.2023 13:06:22.728633
cc4457a3 4.100 Kč 30.11.2023 13:05:56.848937
27334160 4.050 Kč 30.11.2023 13:05:48.151235
cc4457a3 4.000 Kč 30.11.2023 13:05:31.602067
27334160 3.950 Kč 30.11.2023 13:05:24.930223
cc4457a3 3.900 Kč 30.11.2023 13:04:59.707940
90595048 3.850 Kč 30.11.2023 13:04:52.707389
cc4457a3 3.800 Kč 30.11.2023 13:04:42.401291
90595048 3.750 Kč 30.11.2023 13:04:34.468111
cc4457a3 3.700 Kč 30.11.2023 13:04:18.026451
b5810f4b 3.650 Kč 30.11.2023 13:03:43.261380
cc4457a3 3.150 Kč 30.11.2023 13:03:24.189321
b5810f4b 3.100 Kč 30.11.2023 13:03:16.893258
cc4457a3 950 Kč 30.11.2023 13:03:14.251079
ba0623d1 900 Kč 30.11.2023 13:03:05.107382
b5810f4b 600 Kč 30.11.2023 13:02:41.181605
ba0623d1 550 Kč 30.11.2023 13:02:35.047360
b5810f4b 500 Kč 30.11.2023 13:01:02.104895

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3654/22-60
Začátek dražby30.11.2023 13:00
Konec dražby30.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2203654060, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí
na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 7.12.2023 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel.
725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.11.2023 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.