Automobil Peugeot 307 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 901/22-64
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 9
Počet podání 16

Nejvyšší podání

57559793
8.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
57559793 8.300 Kč 12.12.2023 13:37:12.343122
ef1f014e 8.100 Kč 12.12.2023 13:33:02.932801
9a307e31 7.900 Kč 12.12.2023 13:29:38.931651
cf9328b7 7.700 Kč 12.12.2023 13:29:20.298899
9a307e31 7.500 Kč 12.12.2023 13:28:08.915424
cf9328b7 7.000 Kč 12.12.2023 13:27:50.021690
9a307e31 6.800 Kč 12.12.2023 13:27:45.628545
cf9328b7 6.600 Kč 12.12.2023 13:27:40.263322
9a307e31 6.400 Kč 12.12.2023 13:27:36.031175
cf9328b7 6.200 Kč 12.12.2023 13:27:29.558771
9a307e31 6.000 Kč 12.12.2023 13:27:24.302954
cf9328b7 5.800 Kč 12.12.2023 13:27:16.586778
9a307e31 5.600 Kč 12.12.2023 13:27:10.815626
cf9328b7 5.400 Kč 12.12.2023 13:25:59.394027
9a307e31 5.200 Kč 12.12.2023 13:24:33.583427
cf9328b7 5.000 Kč 12.12.2023 13:03:23.376337

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 901/22-64
Začátek dražby12.12.2023 13:00
Konec dražby12.12.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2200901064, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí
na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, dne 19.12.2023, a to po předchozí telefonické
domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 722 987 952. Při převzetí vydražených
movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.12.2023 na adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: vykon@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 722 987 952.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré náměstí 225/27a, Brno - Přízřenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.