Pozemky v Žimuticích, okr. České Budějovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8303/23-MB
Nejnižší podání 1.173.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

55d63ca9
1.173.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
55d63ca9 1.173.333 Kč 14.5.2024 10:17:18.435549

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8303/23-MB
Začátek dražby14.05.2024 10:00
Konec dražby14.05.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.173.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.760.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol830323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1987/5 - ostatní plocha o výměře 45 m2 a pozemku p.č. 1989/2 - zahrada o výměře 1.634 m2, vše v k.ú. Sobětice u Žimutic, obec Žimutice, okres České Budějovice, které jsou situovány v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části obce Žimutice, v místní části s názvem Sobětice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2419/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Žimutice.

Dle informací ČSÚ v obci Žimutice se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Dle platného územního plánu obce Žimutice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SV - smíšené obytné venkovské“. Informace získány z WWW stránek města Týn nad Vltavou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 1989/2 se nachází stavba - přízemní, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, která je součástí pozemku. Na pozemku p.č. 1989/2 se dále nachází přízemní, dřevěná mobilní vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která není spojena se zemí pevným základem.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné poplastované pletivo s kovovými sloupky

- kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech

- kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech

- zpevněná plocha dlážděná

- přípojky IS


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žimutice 1, Žimutice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.