id. 1/4 zahrady ve Velkých Bílovicích, okr. Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8869/16-MB
Nejnižší podání 9.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 10

Nejvyšší podání

1315e60e
18.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1315e60e 18.333 Kč 21.5.2024 10:34:45.687291
307f3240 17.333 Kč 21.5.2024 10:30:13.784989
8d51974b 16.333 Kč 21.5.2024 10:29:32.128327
3d84825a 15.333 Kč 21.5.2024 10:29:04.387745
8d51974b 14.333 Kč 21.5.2024 10:28:49.648475
3d84825a 13.333 Kč 21.5.2024 10:26:36.702103
8d51974b 12.333 Kč 21.5.2024 10:26:26.157346
307f3240 11.333 Kč 21.5.2024 10:25:56.610964
44ca71b3 10.333 Kč 21.5.2024 10:24:36.250124
0966f835 9.333 Kč 21.5.2024 10:23:14.543851

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8869/16-MB
Začátek dražby21.05.2024 10:00
Konec dražby21.05.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání9.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol886916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek nacházející v extravilánu obce, východně od zastavěné části, na hranici katastrálních území Velké Bílovice x Čejkovice. Pozemek je rovinatý, k datu ocenění využívaný jako neudržovaná zahrada navazující na pozemky vinohradů, přístupný po místní nezpevněné komunikaci, bez napojení na inženýrské sítě. Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemkem, resp. ideálním spoluvlastnickým podílem 1/4 na pozemku parc.č. 2042/13 vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Celkový popis nemovité věci

Popis pozemku zapsaného na LV č. 2627:

Pozemek se nachází v extravilánu obce, východně od zastavěné části v lokalitě s místním názvem „Na dlouhých”, na hranici katastrálních území Velké Bílovice x Čejkovice. Pozemek je rovinatý, k datu ocenění využívaný jako neudržovaná zahrada. Dle platného územního plánu obce se pozemek nachází ve stabilizované ploše NZ - plochy zemědělské.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemků nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků nebyly zjištěny.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

nám. Osvoboditelů 1363, Velké Bílovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.