podíl 1/2 - rekr. chata č.e.4 na pozemku jiného vlastníka - Újezd u Plánice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1594/22-80
Nejnižší podání 29.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 11

Nejvyšší podání

a5821916
55.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a5821916 55.334 Kč 28.5.2024 13:32:49.123907
8c5d5738 47.334 Kč 28.5.2024 13:32:22.553305
a5821916 45.334 Kč 28.5.2024 13:29:04.707354
8c5d5738 43.334 Kč 28.5.2024 13:28:49.193736
a5821916 41.334 Kč 28.5.2024 13:25:12.409109
8c5d5738 39.334 Kč 28.5.2024 13:22:29.020950
a5821916 37.334 Kč 28.5.2024 13:21:13.767203
8c5d5738 35.334 Kč 28.5.2024 13:21:05.903573
a5821916 33.334 Kč 28.5.2024 13:14:40.302627
8c5d5738 31.334 Kč 28.5.2024 13:02:48.989292
a5821916 29.334 Kč 28.5.2024 13:00:07.391780

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1594/22-80
Začátek dražby28.05.2024 13:00
Konec dražby28.05.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání29.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)44.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741849319/0800
Variabilní symbol159422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Po vydání usnesení č.j. 121 EX 1594/22-80 (dražební vyhláška) obdržel soudní exekutor námitku Zbyňka Pšeidla ohledně věcného břemena, kdy uvedl, že věcné břemeno práva chůze zapsané v části B1 listu vlastnictví č. 517 (obec a k.ú. Újezd u Plánice) uvedené jak v dražební vyhlášce, tak zejména v listinách katastru nemovitostí, jež bylo zapsáno podle rozsudku č.j. 6C 19/95-303 vydaného 26.1.1999 Okresním soudem v Klatovech, není uvedeno správně, protože došlo ke změně věcného břemena odvolacím soudem. Soudní exekutor u Okresního soudu v Klatovech opatřil rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 15 Co 36/2001-381 ze dne 25.4.2001 s právní mocí 10.5.2001, kterým byl shora uvedený rozsudek Okresního soudu v Klatovech změněn, avšak tato skutečnost již nebyla zohledněna v katastru nemovitostí. Proto soudní exekutor na tuto změnu upozorňuje a rozsudek Krajského soudu v Plzni zveřejnil.

Přízemní pod celým půdorysem podsklepená typová srubová rekreační chata č.e. 4, typu „Tatranec”, s částečně využitým podkrovím a sedlovou střechou, je situována jižně od intravilánu obce Újezd u Plánice, na pozemku jiného vlastníka - svažité zastavěné ploše číslo parcelní 8. Situování oceňované nemovitosti je patrné z kopie katastrální mapy v měř. 2000 a rovněž ortofoto snímků katastrálních map v měř. 1:1000 a 1:500. Přístup je umožněn do přízemí ze severní strany a do sklepa z jižní strany, vždy přes pozemky jiných vlastníků. K rekreační chatě je možný přístup, ke dni ohledání, pouze pro pěší. Rekreační chata byla postavena, dle předaných podkladů ze stavebního úřadu, v letech 1976 - 2000, v tomto roce též kolaudována, je tedy stáří 23 let. Chata obsahuje dle předaných podkladů a rovněž vlastního ohledání znalcem, v přízemí vstupní předsíňku, dále pak, kuchyňku, koupelnu s chemickým WC, obývací část a venkovní terasu. Podkroví je přístupné po dřevěném schodišti bez podstupnic a obsahuje ložnici. Podsklepená část je dosud stavebně nedokončena a nevybavena, bez osazených vstupních dveří a osazených oken a bez čisté podlahy.
Sklep je odlit z monolitického betonu, strop dřevěný trámový s viditelnými trámy. Přízemí i podkroví tvoří typová srubová chata „Tatranec” s dřevěným trámovým stropem s viditelnými trámy, střecha je příkrá sedlová, zakryta osinkocementovými šablonami zcela porostlými mechem, se štítovým krajovým lemováním, bez osazených okapních žlabů a svodů. Okna jsou dřevěná jednoduchá, cca z poloviny již bez výplní, s osazenými okenicemi, vstupní dveře do přízemí chybí, vnitřní dveře jsou hladké plné a prosklené již bez skleněné výplně. Podlahu přízemí i podkroví tvoří prkenný záklop stropních trámů. Do chaty není zaveden rozvod elektro, chata nemá rozvod vody ani kanalizace.
Rekreační chata č.e. 4 je ke dni ohledání zcela nezabezpečena proti vstupu cizích osob, tudíž volně přístupná a otevřená, vyrabována, nevybavena ke svému užívání, ve špatném technickém i  morálním stavu.
Hlavním předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/2 na stavbě rekreační chaty č.e. 4 na pozemku jiného vlastníka - zastavěné ploše číslo parcelní 108, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území obce Újezd u Plánice, okres Klatovy.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha východ,
se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 149 EX 1052/23-15. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 24.4.2024. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 149 EX 1052/23 (Okresní soud v Klatovech), aby pohledávka ve výši 4 235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. 4. skupině, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.)., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 10.3.2023. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 24.4.2024.


Věcná břemena

- z části B1, listu vlastnictví č. 517 vyplývá existence věcného práva - věcné břemeno (podle listiny) právo chůze podle GP 129-2064/98 a GP 134-2064/98 zřízené ve prospěch vlastníka stavby: Újezd u Plánice, č.e. 4, zatěžující vlastníka parcely St. 108 a parcely č. 814, na základě Rozsudku soudu 2601/1999, zapsané v části B1 listu vlastnictví č. 517 pro obec a katastrální území Újezd u Plánice, pod zn. Z-22200022/1999-404.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Újezd u Plánice ev. č. 4, Újezd u Plánice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.