Pozemek orné půdy o výměře 4320 m2 v obci Krašovice, okres Plzeň-sever

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX909/23-039
Nejnižší podání 138.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

79afed07
163.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
79afed07 163.000 Kč 12.6.2024 10:15:29.484882
066c4329 143.000 Kč 12.6.2024 10:13:52.230473
79afed07 138.000 Kč 12.6.2024 10:11:24.770410

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-sever
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX909/23-039
Začátek dražby12.06.2024 10:00
Konec dražby12.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání138.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)207.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol9092023
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 186 pro katastrální území Krašovice u Plzně, obec Krašovice, který vede Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, a to:

-  pozemek parc.č. 167/45 o výměře 4306 m2, orná půda;

-  pozemek parc.č. 486/12 o výměře 14 m2, ostatní plocha.

Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

 

Jedná se o zemědělsky obhospodařované pozemky, které se nacházejí v blízkosti obce Krašovice. Jsou rovinné a mírně svažité.

Obec Krašovice se nachází v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Žije v ní 360 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1252. V katastrálním území vesnice se těžilo černé uhlí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitostí se prohlídka před dražbou nekoná


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.865889, 13.298056

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.